do kasy suma: 0,00 zł
Wszystko dla psów, pozorantów i przewodników
Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności, który określa zasady funkcjonowania Sklepu internetowego oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 • 2 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Piotr Pawlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GŁOGOSIA Firma Handlowo Usługowa Piotr Pawlak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Chopina 2, 62 – 030 Luboń, NIP: 693-130-43-43, REGON: 639532676.

 1. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: biuro@ipo-sklep.pl lub pisemnie na adres: GŁOGOSIA Firma Handlowo Usługowa Piotr Pawlak, ul. Chopina 2, 62 – 030 Luboń.

 

 • 3 Cele, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM

Z uwagi na rejestrację Konta w Sklepie internetowym, Klient podaje dane osobowe umożliwiające rejestrację Konta, w szczególności jest to imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami jeszcze nazwę Przedsiębiorcy (nazwa firmy), oraz numer identyfikacji podatkowej NIP. Dane te mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. prowadzenia Konta w Sklepie internetowym, co pozwala na składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia dostępnego podczas składania zamówień, przeglądanie historii zakupów, oraz korzystania z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy w związku z rejestracją Konta w Sklepie internetowym,
 2. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby dokonać rejestracji Konta w Sklepie internetowym.

 

 

ZAWIERANIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

Podczas procesu składania zamówienia, Klient podaje dane osobowe umożliwiające zawarcie jak i wykonanie umowy sprzedaży, w szczególności jest to imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu, numer rachunku bankowego a w przypadku Klientów niebędących konsumentami nazwę Przedsiębiorcy (nazwa firmy), oraz numer NIP. Dane te mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. wykonania zawartej umowy sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy sprzedaży,
 2. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,
 3. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym.

 

ZGODA NA WYSYŁKĘ NEWSLETTERA

Klient ma możliwość wyrażenia zgody na wysyłkę Newslettera. Podstawą prawną dla przesyłania informacji handlowych w formie Newslettera stanowi zgoda wyrażona poprzez udostępnienie adresu e-mail, tj. zaznaczenie odpowiedniego checkboxa oraz kliknięcie w link aktywacyjny przesyłany Klientowi na adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach wysyłki Newslettera stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jeśli jednak Klient nie wyrazi zgody, wysyłka Newslettera będzie niemożliwa.

 

Zgodę na wysyłkę Newslettera można w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość poprzez naciśnięcie przycisku rezygnacji w Newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@ipo-sklep.pl

W przypadku wycofania zgody na wysyłkę Newslettera, dane subskrybenta zostaną niezwłocznie usunięte.

 

KORZYSTANIE ZE STRONY SKLEPU INTERNETOWEGO I ZAPEWNIENIE JEJ WŁAŚCIWEGO DZIAŁANIA

Administrator danych zapewnia prawidłowe działanie Sklepu internetowego. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych polegający na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu internetowego. Podanie danych podczas korzystania ze strony Sklepu internetowego jest dobrowolne, jeśli jednak Klient nie poda danych, korzystanie z usług dostępnych na stronie Sklepu będzie niemożliwe.

 

 • 4 Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności:

 1. dane osobowe przetwarzane z uwagi na wysyłkę Newslettera – przez czas trwania usługi, do czasu wycofania zgody,
 2. dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie – przez okres negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa,
 3. dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie udostępnienia Klientom usługi „Zapytaj o produkt”, „Opinie”, „Powiadom do dostępności” – przez czas niezbędny do wykonania usługi, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa,
 4. dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO,
 5. dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego,
 6. dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami – do czasu upływu okresu przedawnienia.

 

 • 5 Odbiorcy danych
 1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:
 2. firm realizujących przesyłki na zlecenie Administratora,
 3. banków w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 4. podmiotów obsługujących płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,
 5. upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 1. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak usługi informatyczne, usługa hostingu.

 

 • 6 Prawa osób, których dane dotyczą
 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 2. dostępu – co oznacza, iż ma prawo uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe (art. 15 RODO),
 3. do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu (art. 15 ust. 3 RODO),
 4. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 5. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
 6. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania,
 • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą - wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO),
 2. do wniesienia sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO),
 3. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa, w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@ipo-sklep.pl lub pisemnie na adres: GŁOGOSIA Firma Handlowo Usługowa Piotr Pawlak, ul. Chopina 2, 62 – 030 Luboń.

 

 1. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

 

 1. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

 

 • 7 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:
 3. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 4. przez elektroniczną skrzynkę dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
 5. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

 

 

 • 8 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

 1. zawierania i wykonania umowy sprzedaży, niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,
 2. rejestracji Konta w Sklepie, niepodanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji Konta, uniemożliwi rejestrację i założenie Konta,
 3. świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego. Niepodanie danych określonych w formularzach dostępnych na stronie Sklepu internetowego uniemożliwia korzystanie z usług,
 4. z uwagi na obowiązki ustawowe administratora, a takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. Niepodania danych osobowych będzie skutkować niewykonaniem powyższych obowiązków.

 

 

 

Polityka cookies

 

 • 1 Pliki Cookies
 1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Sklepu.

 

 1. Każda osoba odwiedzająca Sklep internetowy, niezależnie od tego czy jest Klientem Sklepu lub osobą odwiedzającą, ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania mechanizmu plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane dane o osobie odwiedzającej, np. w jaki sposób korzysta ze strony Sklepu internetowego.

 

 1. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie internetowym nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej ani dla urządzenia końcowego wykorzystywanego przez osobę odwiedzającą.

 

 • 2 Rodzaje wykorzystywanych Plików Cookies

Poniżej rodzaje plików cookies:

 

Pliki cookies niezbędne (1) – są konieczne do funkcjonowania strony internetowej, tj. przeglądania oferty, logowania się do Konta, dokonywania zamówień. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików cookies.

 

Nazwa Cookies

 

Dostawca

Typ

Data ważności

 

PHPSESSID

aps.shoperowo.pl

HTTP

Sesyjny

 

 

Pliki cookies statystyczne (6) – pomagają Administratorowi strony internetowej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

 

Nazwa Cookies

 

Dostawca

Typ

Data ważności

 

_dc_gtm_UA-#

ipo-sklep.pl

HTTP

1 dzień

_ga

ipo-sklep.pl

HTTP

399 dni

_gali

ipo-sklep.pl

HTTP

1 dzień

_gat

ipo-sklep.pl

HTTP

1 dzień

_gid

ipo-sklep.pl

HTTP

1 dzień

collect

google-analytics.com

PIXEL

Sesyjny

 

Pliki cookies marketingowe (1) – stosowane w celu śledzenia Użytkowników na stronie internetowej. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

 

Nazwa Cookies

 

Dostawca

Typ

Data ważności

 

_gcl_au

ipo-sklep.pl

HTTP

3 miesiące

 

Pliki cookies niesklasyfikowane (4) – są stosowane w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych plików cookies.

 

Nazwa Cookies

 

Dostawca

Typ

Data ważności

 

fxPopupAtt

ipo-sklep.pl

HTML

Sesyjny

showFullPage

ipo-sklep.pl

HTML

Sesyjny

tm-last-good-product

ipo-sklep.pl

HTML

Stały

user_consents

ipo-sklep.pl

HTML

Stały

 

 

 • 3 Zarządzanie plikami cookies
 1. Mechanizm działania plików cookies można zmienić zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach ustawień na stronie Sklepu internetowego (w zależności od narzędzi wprowadzonych przez Administratora lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej). W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki internetowej, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w przeglądarkach internetowych w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Niemniej jednak, gdyby wykorzystywanie plików cookies było dla osoby odwiedzającej Sklep internetowy z jakiegokolwiek powodu niekomfortowe, Administrator przypomina, iż można zrezygnować z plików cookies oraz uniemożliwić przeglądarce internetowej ich zapisywanie.

 

 1. W przypadku plików cookies, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania ze strony Sklepu internetowego, ograniczenie ich stosowania na danym urządzeniu może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego. Przykładowo w niektórych przypadkach może to zdecydowanie utrudnić korzystanie ze strony Sklepu internetowego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium