do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Wszystko dla psów, pozorantów i przewodników
Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://ipo-sklep.pl prowadzony jest przez Piotr Pawlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Głogosia Firma Handlowo Usługowa Piotr Pawlak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Chopina 2, 62 – 030 Luboń, NIP: 693-130-43-43, REGON: 639532676.
2. Dane kontaktowe:  Adres korespondencyjny (biuro, obsługa reklamacji): Głogosia Firma Handlowo Usługowa Piotr Pawlak ul. Chopina 2, 62 – 030 Luboń Poczta elektroniczna: biuro@ipo-sklep.pl Kontakt telefoniczny: 783 113 555 lub 61 8102 645 (koszt połączenia wg stawki operatora) Godziny pracy:
Pon. – Pt. 10:00 – 16:00  
 
3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  
4. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:
a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.
b) Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
c) Konto – konto Klienta w Sklepie internetowym, pozwalające na korzystanie przez Klienta z dodatkowych usług. W ramach Konta, przechowywane są dane adresowe podane przez Klienta umożliwiające realizację dostawy zamawianych produktów, dostęp do historii zamówień oraz dostęp do innych usług.
d) Sklep Internetowy (dalej także, jako „Sklep”) – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://ipo-sklep.pl
e) Sprzedawca – Piotr Pawlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Głogosia Firma Handlowo Usługowa Piotr Pawlak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw
gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Chopina 2, 62 – 030 Luboń, NIP: 693-130-43-43, REGON: 639532676.
f) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.).
 
§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę: a) Rejestracja Konta – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości założenia Konta w Sklepie internetowym. Procedura dotycząca rejestracji Konta została szczegółowo opisana w § 5 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie, b) Składanie zamówień – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości składania zamówienia w celu zawierania umów sprzedaży na odległość. Procedura została szczegółowo opisana w § 7 niniejszego regulaminu, c) Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Procedura dotycząca usługi Newsletter została szczegółowo opisana w § 6 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie, d) Przypomnij hasło – usługa umożliwiająca Usługobiorcy wygenerowanie nowego hasła do Konta. Aby utworzyć nowe hasło, należy w zakładce „Zaloguj się”, kliknąć na przycisk „Nie pamiętasz hasła”, następnie należy wpisać adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „Zmień hasło”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie, e) Zapytaj o produkt – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości skierowania do Usługodawcy zapytania na temat produktów dostępnych w Sklepie. Aby zapytać o produkt należy na karcie produktu kliknąć na przycisk „Zapytaj o produkt”, po czym należy podać imię, adres e-mail, zredagować treść zapytania oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie, f) Poleć znajomemu dostępna jest dla Klientów, w ramach, której Klienci mogą zarekomendować wybrany produkt innej osobie. Klient zainteresowany usługą, wybiera produkt oraz klika na przycisk „Poleć znajomemu”, następnie podaje swój adres e-mail, adres e-mail adresata oraz klika na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie, g) Opinia produktu – usługa dostępna jest dla Klientów, mających dostęp do Sklepu i umożliwia dodawanie opinii o produktach. Opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności nawołujących do przemocy, nienawiści rasowej czy wyznaniowej, naruszających obowiązujące normy społeczne, obyczajowe a także zawierających treści pornograficzne, wulgarne lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać produkt mający być przedmiotem opinii i kliknąć na karcie produktu na przycisk „Dodaj opinię”. Następnie należy dokonać oceny produktu poprzez zaznaczenie odpowiedniej ilości gwiazdek, podać imię i nazwisko, zredagować treść opinii oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie. h) Dodaj do przechowalni – usługa dostępna jest dla Klientów posiadających Konto w Sklepie i pozwala na dodanie produktów do przechowalni. Aby skorzystać z usługi należy uzyskać dostęp do Konta, wybrać określony produkt i kliknąć na przycisk „Dodaj do przechowalni”.  Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
i) Powiadom o dostępności pozwala na uzyskanie informacji na temat dostępności danego produktu. Klient zainteresowany danym produktem, wybiera produkt oraz klika na przycisk „Powiadom o dostępności”. W kolejnym kroku na adres e-mail Klienta, wysyłana jest wiadomość zawierająca informację na temat dostępności produktu w magazynie Sprzedawcy. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 
§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym posługuje się w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca i Usługodawca są następujące: a) posiadanie komputera lub innego urządzenia wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux, Mac, OSX, b) aktywne połączenie internetowe, c) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail), d) przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Opera, Edge, e) włączona obsługa JavaScript,  f) zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player,  g) minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.
 
3. Usługobiorca korzystający ze strony Sklepu internetowego zobowiązany jest do: a) korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, b) korzystania z wszelkich treści dostępnych w Sklepie wyłącznie na własny użytek, c) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), d) niepodejmowania działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąkolwiek godność.
 
§ 4 Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę
1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet.
2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: a) złośliwe oprogramowanie – to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany, b) programy szpiegujące – to programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i przesyłają je autorowi programu, c) włamania do systemu Usługobiorcy z użyciem narzędzi hackerskich, d) wyłudzanie poufnych informacji np. haseł przez podszywanie się pod inną osobę, e) spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym.
3. Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany.  
4. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.
§ 5 Rejestracja Konta
1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji Konta. W ramach Konta, Usługobiorca może wprowadzać, edytować lub usuwać dane, przeglądać historię złożonych zamówień a także korzystać z innych funkcjonalności w ramach Konta.
 
2. W celu rejestracji Konta należy wypełnić formularz rejestracji dostępny w zakładce „Zarejestruj się”. W formularzu rejestracji należy wpisać dane do logowania (adres e-mail, hasło), zapoznać się z regulaminem Sklepu oraz zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych a następnie kliknąć na przycisk „Zarejestruj się”.  3. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, umożliwiającym zakończenie procesu rejestracji. Usługobiorca zobowiązany jest kliknąć w link aktywacyjny lub skopiować go do paska adresu swojej przeglądarki internetowej, a następnie potwierdzi przyciskiem „Enter”. W dalszej kolejności, w przeglądarce internetowej wyświetli się potwierdzenie dokończenia procesu rejestracji Konta. Dokonanie rejestracji Konta oznacza zawarcie przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta.
4. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie. Rejestracja Konta nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu, w tym do złożenia zamówienia. Logowanie do Konta Klienta następuje po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła.
5. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili i bez podania przyczyny, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: biuro@ipo-sklep.pl lub w formie pisemnej na adres: Głogosia Firma Handlowo Usługowa Piotr Pawlak, ul. Chopina 2, 62 – 030 Luboń. Usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.
6. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym, gdy Usługobiorca prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hackerska), a także w przypadku, gdy nastąpi zamknięcie lub likwidacja Sklepu internetowego. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.
 
§ 6 Usługa Newsletter
1. Usługa Newsletter związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony, nie częściej niż raz w tygodniu.
2. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera w następujący sposób po zalogowaniu do Konta w zakładce „Moje konto ” poprzez zaznaczenie checkbox’a „Zapisz się do Newslettera”.
 
3. Każda wiadomość e-mail, jaka wysyłana jest w ramach usługi Newsletter zawiera dane nadawcy Newslettera, informacje handlowe związane z promowaniem towarów i usług, a także link umożliwiający rezygnację z usługi Newsletter.
 
4. Usługobiorca może zrezygnować z subskrypcji Newslettera w każdej chwili bez podawania przyczyny. Rezygnacja z usługi Newsletter może nastąpić poprzez wysyłanie wiadomości email na adres: biuro@ipo-sklep.pl lub po zalogowaniu do Konta Klienta i odznaczeniu zgody na wysyłkę Newsletter’a. Rezygnacja z usługi Newsletter oznacza, iż Usługobiorca nie będzie otrzymywał informacji handlowych. Z chwilą rezygnacji z usługi Newsletter, następuje usunięcie adresu e-mail Usługobiorcy z listy adresów e-mail Usługi Newsletter.
 
§ 7 Zamówienia
1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w ofercie Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt, który zamierzamy nabyć i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie należy wybrać sposób dostawy towarów oraz wybrać sposób płatności.
 
3. Następnie Klient podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia. Do wyboru mamy następujące opcje: a) rejestracja Konta – opcja ta dostępna jest dla Klientów niemających statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego, w celu rejestracji Konta klikamy na przycisk „Zarejestruj się”, b) bez rejestracji i logowania przy pomocy Formularza zamówienia – opcja ta dostępna jest dla Klientów nieposiadających zarejestrowanego Konta, Klient składa zamówienie z pominięciem procedury rejestracji lub logowania klikając na przycisk „Złóż zamówienie”, c) logowanie do Konta – opcja ta dostępna jest dla Klientów mających status zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego, w celu zalogowania wpisujemy adres e-mail, hasło i klikamy na przycisk „Zaloguj się”.
4. Podczas składania zamówienia, do chwili kliknięcia na przycisk „Potwierdzam zakup” istnieje możliwość korygowania błędów przez Klienta w zamówieniu oraz jego modyfikacji.
5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie jej otrzymanie.
6. Po skompletowaniu całości zamówienia, podaniu danych adresowych do wysyłki, wybraniu sposobu dostawy oraz sposobu płatności, Klient składa zamówienie klikając na przycisk „Potwierdzam zakup”. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
§ 8 Ceny towarów
1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).  
2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.
§ 9 Płatność za towar
 
1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności: a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, b) płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayU, c) płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayPal, d) płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy24, e) płatność za pośrednictwem platformy Płatności Shoper, f) płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, g) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, h) płatność gotówką w siedzibie Sprzedawcy.
2. Płatność przelewem należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank Zachodni WBK SA, numer rachunku: 79 1090 1476 0000 0001 2098 3769. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
3. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych (PayU/PayPal/Przelewy 24), płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki.  
4. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. W ramach tego typu płatności, płatność można dokonać przelewem elektronicznym.  
5. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki.  
6. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu PayU prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60 – 166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399. Przy tej formie płatności doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 3,3 % całości zamówienia z tytułu prowizji pobieranej za obsługę płatności elektronicznej przez operatora płatności.
7. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu PayPal prowadzi PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L – 2449 Luxembourg. Przy tej formie płatności doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 3,3 % całości zamówienia z tytułu prowizji pobieranej za obsługę płatności elektronicznej przez operatora płatności.
8. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24 realizuje PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935. Przy tej formie płatności doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 3,3 % całości zamówienia z tytułu prowizji pobieranej za obsługę płatności elektronicznej przez operatora płatności.
9. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na dokonanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi pisemnie lub drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
§ 10 Terminy, koszty i sposoby dostawy
1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Unii Europejskiej. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników: DHL, Kurier InPost, Paczkomaty InPost, Poczta Polska, FedEx.  
2. Dostawa towaru realizowana jest w terminie do 7 dni, chyba, że w opisie produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:   a) przy płatności przelewem, płatności elektronicznych, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, b) przy płatności „Płatności Shoper” dostawa towaru następuje po potwierdzeniu autoryzacji transakcji przez operatora rozliczającego, c) przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia.  
4. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Chopina 2, 62 – 030 Luboń, od poniedziałku do piątku w godzinach 10: 00 – 16: 00 lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Towar będzie gotowy do odbioru w terminie do 4 dni roboczych, chyba, że w opisie produktu lub podczas składania zamówienia, wskazano dłuższy termin. Termin przygotowania towaru do odbioru przez Klienta oblicza się w następujący sposób: a) przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, b) przy płatności gotówką przy odbiorze osobistym, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
5. Informację o towarze gotowym do odbioru, Sprzedawca przesyła do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub w drodze kontaktu telefonicznego.
§ 11 Rękojmia
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może: a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna, b) żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.  
 
3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć pisemnie na adres: Głogosia Firma Handlowo Usługowa Piotr Pawlak, ul. Chopina 2, 62 – 030 Luboń lub w formie elektronicznej na adres: biuro@ipo-sklep.pl
 
4. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail), a także wskazanie przyczyny reklamacji (opis dostrzeżonej wady w towarze) oraz żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy: Głogosia Firma Handlowo Usługowa Piotr Pawlak, ul. Chopina 2, 62 – 030 Luboń.
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeks cywilny)
§ 12 Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 12 pkt 7 i pkt 8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: biuro@ipo-sklep.pl lub pisemnie na adres: Głogosia Firma Handlowo Usługowa Piotr Pawlak, ul. Chopina 2, 62 – 030 Luboń.
2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się: a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,  b) dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Głogosia Firma Handlowo Usługowa Piotr Pawlak, ul. Chopina 2, 62 – 030 Luboń.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.  
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, b) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, c) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, d) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, e) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
 
§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń: a) zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki
Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3, 60 – 967 Poznań http://poznan.wiih.gov.pl/, b) złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, c) skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, d) skorzystać z pomocy prawnej świadczonej pod numerem Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Federację Konsumentów. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 18: 00. Porady udzielane są bezpłatnie, dzwoniący ponosi jedynie koszt połączenia zgodny z taryfą swojego operatora, e) skorzystać z Konsumenckiego Centrum E-porad, gdzie eksperci Stowarzyszenia dla Powiatu, Stowarzyszenia Aquila i Stowarzyszenia Euro-Concret udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl.
3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl  
4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu to: biuro@ipo-sklep.pl
§ 14 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@ipo-sklep.pl a także w formie pisemnej na adres: Głogosia Firma Handlowo Usługowa Piotr Pawlak, ul. Chopina 2, 62 – 030 Luboń.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę.
3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.
§ 15 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Pawlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Głogosia Firma Handlowo Usługowa Piotr Pawlak wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Chopina 2, 62 – 030 Luboń, NIP: 693-130-43-43, REGON: 639532676.
2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się: a) pod adresem poczty elektronicznej: biuro@ipo-sklep.pl b) korespondencyjnie: Głogosia Firma Handlowo Usługowa Piotr Pawlak, ul. Chopina 2, 62 – 030 Luboń.
 
3. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych: a) w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata, b) w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata, c) w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe, d) w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości, e) w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody, f) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.  
 
4. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe: a) w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, NIP, nr rachunku bankowego, b) w celu świadczenia usługi rejestracji Konta, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail,  c) w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego, d) w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego, e) w celu realizacji usługi Newsletter, przetwarzany jest adres e-mail, f) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.
 
5. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem: a) operatorów pocztowych oraz firm kurierskich, b) operatorów systemu płatności elektronicznych, c) banków, w których administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych transakcji, d) organów państwowych, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Organom Krajowej Administracji Skarbowej.
 
6. Dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej Sklepu, usług prawnych, usługi hostingu.
 
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach: a) zawierania umowy sprzedaży na odległość. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy, b) rejestracji Konta Klienta w Sklepie. W celu rejestracji Konta Klienta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację Konta Klienta, c) z uwagi na obowiązki ustawowe administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia dokumentacji księgowej oraz podatkowej. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), b) do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, (art. 15 ust. 3 RODO), c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO), e) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,  administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO), g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane
dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tym celach (art. 21 RODO), h) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona, i) wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane są przetwarzane przez administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
 
9. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 
§ 16 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Niniejszy regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu w zakładce „Regulamin”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.  
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku: a) zmiany obowiązujących przepisów prawa skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem, b) zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu internetowego c) zmiany form płatności, zmiany sposób dostawy,  d) zmiany danych teleadresowych, adresów elektronicznych.
4. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone zamówienia a także zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży, które objęte są regulaminem obowiązującym w dniu składania zamówienia przez Klienta. Sprzedawca opublikuje jednolity tekst regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. Klienci, którzy dokonali rejestracji Konta w Sklepie internetowym, zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail. Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin będzie wiązać Klienta, który dokonał rejestracji Konta, który nie wypowie umowy o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie regulaminu.   
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123, 730), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134, 730) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.  
7. Zdjęcia produktów jak i pozostałe materiały w szczególności teksty, grafiki, opublikowane na stronie Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).
8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16 wrzesień 2019 r.
Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)
 
– Adresat: Głogosia Firma Handlowo Usługowa Piotr Pawlak, ul. Chopina 2, 62 – 030 Luboń, adresy e-mail: biuro@ipo-sklep.pl numer telefonu: 783 113 555 lub 61 8102 645  – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)  – Adres konsumenta(-ów)  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  – Data  
 
(*) Niepotrzebne skreślić

      


 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium